MsP Prievidza už využíva nové oprávnenie


Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. To znamená, že budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.

Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur a ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.

Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) je sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.

Platnosť priestupku je 2 roky. Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní a v správnom konaní a za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím ani možnosť použiť technický prostriedok proti odjazdu, tzv. „papuču“ sa v tejto súvislosti nezmenili. Mestská alebo obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v správnom konaní je to v právomoci Policajného zboru.

Čo teda môžu po novom vykonávať mestá a obce ? Môžu zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia). Dokumentáciu musí vyhotoviť orgán obce alebo mesta, pričom fotodokumentácia od obyvateľa (oznamovateľa) priestupku v tomto prípade nepostačuje!
Súvisí to stým, že množstvo okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti.

Znamená to teda, že pokiaľ vodič v meste poruší predpisy a parkuje v rozpore s platnými predpismi, MsP môže vec riešiť aj v rámci objektívnej zodpovednosti a bez priameho kontaktu s priestupcom.

Mestská polícia Prievidza preto odporúča vodičom dodržiavať pravidlá cestnej premávky, aby sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu v podobe pokuty zaslanej poštou.


+ Zverejnené : 29.03.2022/správy - marec 2022/