Vznik a zameranie ŠSK MsP Prievidza


Športový strelecký klub Mestskej polície Prievidza vznikol dňa 30. novembra 2007, keď na jeho ustanovujúcej schôdzi boli schválené stanovy klubu, ktoré boli následne dňa 21.12.2007 zaregistrované na MV SR.
Hlavným zameraním klubu je presadzovanie záujmov streleckého športu, zabezpečovanie všestranného rozvoja športovej streľby v regióne mesta Prievidza a podieľať sa na rozvoji športovej streľby aj na republikovej úrovni, za týmto účelom spolupracovať so všetkými združeniami, slovenskými ako aj medzinárodnými asociáciami, ktorých program zahŕňa záujem a starostlivosť predovšetkým o športovú streľbu, ale aj o ďalšie telovýchovné a športové hnutia.

/späť na úvod ŠSK/